fredag 22. januar 2016

Hva fadderne forteller


Mormor Inga t.v, deretter Guri og Ingeborg.
Mormor Inga Fjeldes oppvekst på Helleland er en ganske ukjent historie. Kan hvem som var faddere fortelle noe om familiens omgangskrets?

Mormor Inga Fjelde bodde på Jørpeland fra hun ble gift i 1920 til hun døde i 1973. Hun ble født og vokste opp på en liten heiegard på Helleland i nåværende Eigersund kommune. Garden het Efteland store, i motsetning til Efteland lille som var nabogard på Bjerkreim-siden av kommunegrensen.

Mormor var yngst av fem søsken, tre jenter og to gutter. Den eldste av guttene døde bare ett år gammel. Foreldrene deres, Karen og Martin, treftes på garden til Martin sin far i Bjerkreim. Her var de begge tjenere. Karen kom fra Vinje(Vinge) i Sokndal, mens Martin vokste opp i Bjerkreim sammen med moren og sine halvsøsken på morssiden. Farens gard lå rett over veien for moren og stefarens hus. Da Karen og Martin giftet seg i 1882 kjøpte de gard på Efteland, også skrevet Epteland.

Karen døde allerede i 1898, da var mormor bare seks år, mens Martin døde 10 år senere. Garden på Efteland gikk konkurs i 1905 og Martin og barna flyttet tilbake til Bjerkreim. Jeg kjenner ikke noe til livet og omgangsvenner for mormors familie de årene de bodde på Efteland. Det eneste som er fortalt fra den tiden er at mormor begynte på skole i Helleland sentrum året etter morens død. Skoleveien var lang og ble ett mareritt for mormor. Familien flyttet derfor til Bjerkreim sentrum for ett år, hvor de bodde nesten vegg i vegg med skolen, og med far Martin sin halvbror Gitle A. Birkrem som lærer.

Kart fra seeiendom.no
Men hvem hadde familien kontakt med de årene de bodde på Efteland? Jeg har gått gjennom listene over faddere til de fem barna og sett på hvem disse var. Det er naturlig å tro at det da som nå, var tradisjon for å spørre familie og venner til en slik oppgave. I tillegg var det vanlig at innflytelsesrike personer i bygda ofte ble spurt. Her er en oversikt over hvem Karen og Martin Efteland hadde til faddere på barna sine. Alle barna ble døpt i Helleland kirke

Helleland kirke
 
Guri Belinda (1883-1969) Døpt 16. september 1883.
Faddere:
-Jakob Olsen og kona Abigael Rasmusdatter. Abigael og Jakob bodde på garden Messingen (Myssingen), som var utskilt fra Efteland. De var derfor naboer med Karen og Martin. Jakob var født og oppvokst på Messingen, mens Abigael var fra en annen gard i Helleland, Dranga.
-Nils Gitlesen. Nils var onkel til Martin, bror til Martins mor. Nils var veibas og flyttet mye. Han bodde både i Kristiansand, Stavanger, Bjerkreim og Ogna, før han flyttet til Efteland med familien. Kona døde i 1881, og han var enkemann da nevøen Martin flyttet til Efteland i 1882. Kanskje var det Nils sin gard Martin fikk kjøpe? I 1883 giftet Nils seg på ny og flyttet i 1888 til Egersund og videre til Vattakleiv i Helleland i 1891. Han døde i 1912.
-Gitle Andersen Birkrem var Martin sin halvbror på morssiden. Gitle er omtalt andre steder på denne bloggen.
-Ane Gitlesdatter Birkrem var Martin si tante (moster). Ane (1844-1914) var enslig og bodde i Bjerkreim sentrum. Hun var husflidarbeider.

Efteland i Helleland
Jakob Lorents (1885-1886) Døpt 9. august 1885
Faddere:
-Gitle Andersen Birkrem og kona Birte Thorkildsdatter Birkrem. Martin sin halvbror og svigerinne.
-Tønnes Tollefsen Birkrem. Martin sin halvbror på farssiden. Tønnes (1865-1939) overtok heimegarden i Bjerkreim. Han solgte denne og flyttet til Høland i 1913. Tønnes var far til sangforfatter Trygve Bjerkrheim.
-Lars Olsen Birkrem. Lars var nabo til Martin fra oppveksten i Bjerkreim og fem år yngre. Han ble gift og kjøpte seg gard på Årrestad i Helleland. Han døde kun 39 år gammel i 1897 og etterlot seg kone og en nyfødt sønn, Lars Alfred Aarrestad. Lars Alfred flyttet til Stavanger og arbeidet i Stavanger El-verk. På fritiden var han søndagsskolelærer, aktiv i Santalmisjonen og St. Petri menighet.
 
Fra Aftenbladet 04.10.1963
 
-Serina Andersdatter Birkrem. Martin si halvsøster på morssiden. Serine Gemalia (1869-1955) overtok foreldrenes hus i Bjerkreim. Hun var enslig. Hun arbeidet som syerske og som pedell på skolen i Bjerkreim.

Ingeborg (1887-1949) Døpt 4. september 1887
Faddere:
-Gitle Andersen Birkrem og kona Birthe Torkelsdatter Birkrem. Martins halvbror og svigerinne.
-Nils Gitlesen. Martins onkel (morbror)
-Maurits Tollefsen Birkrem. Martin sin halvbror på farssiden. Maurits Johan (1872-1958) var bonde i Bjerkreim. Han kjøpte heimegarden på odel, etter at broren Tønnes hadde solgt garden da han flyttet til Østlandet.
-Serine Andersdatter Birkrem. Martin si halvsøster på morssiden.

Jakob Efteland

Jakob (
1889-1938) Døpt 6. oktober 1889
Faddere:
-Lars Tønnessen Vindingland og kona Else Larsdatter Vindingland. Martin sin farbror og tante. Lars (1837-1892) og Else var bønder på Vinningland i Bjerkreim. Datteren deres, Gunilda giftet seg meg Martin sin bror Tønnes.
-Gitle Anderssen Birkrem. Martin sin halvbror.
-Ole Svensen Efteland. Ole var fra Efteland Litle i Bjerkreim. Dette var som nevnt nabogarden til Efteland store i Helleland. I 1875 var Ole tjener på Landsal i Bjerkreim. Han overtok heimegarden i 1885, men døde allerede 1891. Han var ugift. Både Ole og Karen hadde mødre fra samme område i Sokndal. Kanskje de var omgangsvenner?
-Ingeborg Reinersen. Karens niese fra Egersund. Ingeborg var datter til Karens eldste søster Serine, som ble gift til Egersund. Ingeborg var født i 1872.
 

Inga (1892-1973) Døpt 23. oktober 1892
Faddere:
-Nils Gitlesen. Martin sin onkel (morbror). 
-Samuel Sigbjørnsen Efteland og kona Anna Aanensdatter Efteland. Anna og Samuel var naboer på Efteland. De kom begge opprinnelig fra Hytland i Bjerkreim. Kanskje var Samuel og Martin kjenninger fra barndommen? Etter at Anna døde, giftet Samuel seg på ny i 1912, 61 år gammel. Det ekteskapet gikk i oppløsning kort tid før Samuel døde i 1918.
-Abigael Rasmusdatter Messingen. Nabo. Se under Guri Belindas faddere.
-Ane Gitlesdatter Birkrem. Martin si enslige tante (moster).

Mormor Inga Fjelde f.Efteland

Som vi ser er 18 av 25 faddere fra Martin sine to familier, morsfamilien og farsfamilien. Noen av disse var fadder flere ganger, så det var tilsammen sju forskjellige personer fra Martin sin familie. Kun en var fra Karen sin familie. At det kun var en fra Karens familie hadde sin naturlige årsak i at alle Karens søsken, bortsett fra søsteren Serine, var flyttet til Østlandet ca.1880. Karens far døde mens hun var liten, og mora døde antakelig mot slutten av 1870-tallet. Siste gang vi hører fra Karens søster Serine er i 1885. Antakelig har hun dødd like etter det.

Det ser ut til at Martin hadde god kontakt med både fars og mors slekt. Broren Gitle A. Birkrem var fadder til fire av barna. Det tyder på at det var et nært forhold mellom disse to brødrene.
 
Fem av fadderne var naboer, ei av disse var fadder til to av Karen og Martins barn. En fadder som ikke var i familie eller nabo på Efteland, var Martins nabo fra Bjerkreim.

 

Kilder:
Lisabeth Risa: Bjerkreimboka
Petrus Valand/Olav Heskestad: Hetland skipreide i 450 år I og II.
arkivverket.no/Digitalarkivet


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar