fredag 13. mars 2015

Øvre Fjelde – slekta og garden


Flåda til venstre. Øvre Fjelde bruk 4
foto: nb.no widerøe

Fjelde ligger mellom Barkved og Langeland. Det har bodd folk på garden lenge før svartedauden og garden ble ikke lagt øde da pesten herjet i 1349.

Mi mor er født Fjelde. Hennes slekt på farssiden har navnet fra Fjelde, og slekta har røtter fra fra denne garden i alle fall tilbake til 1500-tallet.

Fram til siste del av 1500-tallet regner man med at det var en gard på Fjelde. Etter det er garden delt i to hovedbruk, som senere er oppdelt i mange små. Nedre Fjelde er gardsnummer 44, mens Øvre Fjelde er gardsnummer 45.

Øvre Fjelde
Øvre Fjelde ble ganske snart delt i tre bruk. Med unntak av en kort periode på 1700-tallet, hvor det kun var to bruk i drift, var gardsnummer 45 delt i tre fram til 1844. Da ble ett av bruka delt i to og fikk bruksnummer 5 og 6. I 1873 ble også det andre av de tre opprinnelige bruka delt i to, bruksnummer 3 og 4. Det tredje opprinnelige bruket, fikk bruksnummer 1 og forble udelt til inn på 1900-tallet.

Folketallet på Øvre Fjelde var i 1801 på 14 personer. Under folketellingen i 1865 ble det telt 29 personer, mens det i år 1900 var 30 som bodde på gardene på Øvre Fjelde. Etter at Stålverket startet på Jørpeland i 1912, ble det solgt flere tomter på Fjelde, og folketallet økte der som på resten av Jørpeland.

Gammelt våningshus på Flådå.
Foto: Norges bebyggelse

Bøndene på Fjelde levde i hovedsak av husdyrhold, korn og poteter og mange drev også litt fiske som tilleggsnæring.

Vigleif på Fjelde
Den første kjente Fjeldebu i mi slekt het Vigleif. Det er ikke mye vi vet om han, men han var bonde på Fjelde i 1563. Som nevnt var ikke Fjelde oppdelt i Nedre og Øvre på den tid, så vi vet ikke nøyaktig hvor på Fjelde han bodde. I skattelistene er det ført at Vigleif betalte 1 daler i vanlig brukerskatt i 1563.

Vigleif var antakelig leilending på Fjelde, og vi vet ikke om noen av barna hans overtok bruket. Sønnen Halvard, som jeg stammer fra, var bonde på Oanes, senere på Helle i Forsand.

Fra Fjelde. "Flådå" t.v. (foto Widerøe)

Morten Paulsen Fjelde
Morten Fjelde ble født på Nedre Fjelde ca.1670. Han var soldat i 1701 og 1706. Mortens forfedre var bønder på Nedre Fjelde, i alle fall tilbake til år 1600. I 1707 giftet han seg med enka etter Ole Fjelde, som er den første kjente bonde på bruk 3 på Øvre Fjelde. Hva enka heter er ikke kjent.

Morten fikk ei datter og sønnen Peder med denne første kona. Kona døde imidlertid like etter at Peder var født og Morten giftet seg på ny med Siri Pedersdatter Geitaskjer. Morten døde i 1741, og kona Siri giftet seg med Rasmus Danielsen Barkved. Rasmus ble dermed tredje bruker på bruk 3. Rasmus var leilending på dette bruket fram til 1775. Da sa han opp leiekontrakten, mot ei årlig folge på 6 tønner havre, 1 tønne rent korn og for til 2 kyr og 10 sauer.

Mortens sønn Peder, var da flyttet fra Fjelde og var bonde blant annet på Kjosavik i Høyland, Sunnmork i Forsand og til slutt Åsen på Heia. Denne Peder hadde ei datter Anna som var gift med Endre Olsen Aaen. Anna og Endre overtok Fjelde bruk 3, etter stemor Siri og hennes mann Rasmus i 1775.

Les med om Stenvor og Torbjørn Fjelde og deres etterkommere

Anna og Endre Olsen Fjelde
Anna og Endre drev Fjelde bruk 3 fram til ca. 1786. Da fikk de kjøpe bruk 5 på Fjelde og flyttet dit. Selger var Ole Olsen Lie og prisen var 110 riksdaler. Endre døde i 1803, mens Anna levde til 1830.

Anna og Endre har veldig mange etterkommere på Jørpeland. Foruten mi slekt, kan jeg nevne navn som Tor Egil og Gerhard Fjelde, Trygve og Toni Førland, Anstein Bøe, Tora Leite, Anstein Heggheim, Tordis Rørheim, Magnus Bjørheim, Gerd Vatland, Tavis Fjelde, Marit Bråtveit, Reidar Ravnås, Torkel Helgaland, Olaug Nygård, Odd Fjelde og Otto Fjelde.

Fjelde er de nærmeste gardene nederst på bildet
Foto: Strand historielag
Kari og Torbjørn Fjelde
Torbjørn Nilsen Helgøysjøen var husmannssønn oppvokst på husmannsplassen Helgøyssjøen på Helgøy i Fister. Foreldrene hans var Nils Olsen fra Erfjord i Jelsa (f.1726 d.1786) og Karen Olsdatter fra Hjelmeland (f.1737 d.1799). Etter mange år som husmenn på Helgøy, overtok Karen og Nils som leilendinger på Fjelde bruk 5 i 1784. De overtok da «en Røg stue, en Søæde Skud, Et lidet Faarehuus, Den øverste Deel av lahden, overfor Laaven eller Laaden, og saa skal han paa Egen Bekostning bekoste alle de fornødne Huse til denne part.»

Men oppholdet på Fjelde ble kort for Karen og Nils. Nils døde kun to år etter at de flyttet til Fjelde. Kari giftet seg opp igjen med Sveinung Mikkelsen Idse og flyttet til Idse. Etter dette fikk Anna og Endre kjøpe bruk 5. Dermed ble bruk 3 ledig, og Karen og Nils sin sønn Torbjørn fikk kjøpe det bruket. Dermed var husmannssønnen Torbjørn på 15 år selveiende bonde på Fjelde!

Aftenbladet 30. april 1916

I 1794 ble det knyttet familiære bånd mellom Torbjørn og Anna og Endre, for da giftet den 24 år gamle Torbjørn seg med eldste datter til Anna og Endre. Hun het Kari og var 19 år da hun ble gift.

Torbjørn og Kari fikk 12 barn hvorav fire døde som små. Tre år etter at barn nummer 12 var født, døde Torbjørn, 50 år gammel. Fem år etter Torbjørns død, fikk enka Kari barn nummer 13. Hun var da 49 år gammel og oppgav Abraham Alfsen Barkved som barnefar. Dette protestert Abraham iherdig imot. Han oppsøkte doktor Hoffmann, som ga Abraham attest på at han «skulde være impotent til Avling.» Men her tok altså doktoren feil.

Kari overlot garden til sønnen Nils i 1822, og fikk folge på garden. I 1839 var hun jordmor ved to dødfødsler.

Fjelde øverst til venstre

Åsa og Nils Fjelde
Nils overtok bruk 3 på Øvre Fjelde etter faren i 1822. Han var da 21 år og giftet seg med Åsa to år senere. Åsa var kallenavn, hun het egentlig Tørri Åseline Knutsdatter. Hun var født og oppvokst på Breivik under Bersagel i Høle og var to år yngre enn mannen Nils.

Også Åsa og Nils fikk mange barn. I perioden 1824-1848 fødte Åsa 11 barn, men seks av dem døde som barn. Tre jenter som alle het Kari og tre gutter som alle het Knut. Da Nils døde i 1872, ble garden delt i to. Eldste sønnen, Torbjørn, fikk det nye bruket, bruk 4 «Flåta» eller «Flådå» som den het på Jørpelandsdialekt. Hovedbruket, bruk 3, ble overtatt av den yngste sønnen, Knut(den fjerde av sønnene med samme fornavn). Mor Åsa fikk folge hos Knut og kona Berta Laurense Larsdatter Grimsli.

Fra Stavanger Aftenblad 12. februar 1918

Berta og Knut fikk sju barn. I 1897 solgte de garden til Thore Thorsen Fjelde, og flyttet til Ullandhaug hvor de kjøpte ny gard. Fem av Berta og Knuts barn ble gift med fem søsken fra en familie som nettopp var flyttet fra Meløy i Nordland til Ullandhaug.

Bruk 3 var i familien til Thore Thoresen Fjelde i tre generasjoner i perioden 1897-1923. I 1923-1925 var Bernhard Bjørnsen Barka eier av gården. Han solgte til Berta Johanne og Tormod K. Fjelde, foreldre til Solveig Nessa, Kasper Fjelde, Bergit Peggy Fossmark og Gunborg Erland.

Torbjørn og Stenvor Fjelde

Stenvor og Torbjørn Fjelde
Torbjørn var eldste sønnen til Åsa og Nils Fjelde. Han ble født i 1828 og giftet seg med Stenvor Thorsdatter Rodabakken i 1855. De første 17 årene bodde Stenvor og Torbjørn som innerste på heimegarden. Da Torbjørns far døde, ble garden som nevnt delt i to og Stenvor og Torbjørn fikk den vestre delen, bruk 4 kalt Flådå.

I 1875 hadde de 3 kyr og 12 sauer på garden. De sådde 125 kilo bygg, 1250 kilo havre og 2500 kilo poteter. I tillegg drev Torbjørn med fiske.

Stenvor og Torbjørn fikk sju barn, som er omtalt i en annen artikkel på bloggen min. I 1883 overlot de Flådå til sønnen Thore og svigerdatter Eli. Torbjørn døde i 1913, 85 år gammel, mens Stenvor ble 86 år og døde i 1916. Fra 1883 hadde de folge, først hos sønnen Thore og sener hos dattera Rakel.

'
Eli og Tore Fjelde med barnebarna Tore, Marton og Sverre
etter at de slo seg ned på Tungland

Eli og Thore Fjelde
Stenvor og Torbjørns sønn Thore ble født i 1860. I ungdommen var han sjømann og seilte blant annet med skutene «Helgeland», «Silden» og «Island». I 1885 ble han erklært «Aldeles udyktig» ved sjøsesjonen. Men han elsket livet på sjøen, og drev fiske ved siden av gardsdrift hele sitt voksne liv.


I 1883 ble han gift med Eli Thoresdatter Nag og de fikk til sammen sju barn. I 1909 solgte Eli og Thore garden til Thores søster Rakel og hennes mann Bernt Andreas Torkildsen Sunde. Selv flyttet Eli og Thore først til Ullandhaug, deretter til Madla, videre til Stavanger, før de slo seg ned som pensjonister i et nybygget hus på Tungland. Se mere om dette i en egen artikkel.

Eli og Tore Fjeldes sønn Tomas, med kona Inga og
barna f.v. Tore, Eli, Sverre, Ingrid og Marton

Flådå de siste 100 år
Det var Thore Torbjørnsen Fjelde sin søster Rakel og mannen Bernt Sunde som drev Flådå i perioden 1909-1955. I 1955 overtok sønnen deres, Trygve Sunde bruket. Han arbeidet på Stålverket og hadde garden på si.  Trygve ble gift med Wilhelmine Petrine Heggland fra Os ved Bergen og de fikk barna Ruth Solveig Høiland, Sigrid Roaldsø og Borghild Fiskå. I dag er det Borghilds sønn Trygve Sunde Fiskå som eier garden.


Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
seeiendom.no
aftenbladet.no
nb.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar