onsdag 14. september 2016

Øydelaupen – slektsgard i 100 år

Øydelaupen øverst på bilde. Den øverste del av jordet til høyre,
tilhørte Øydelaupen. Resten lå under hovedbruket på Voll

Øydelaupen var en gard på Topnes i Nedstrand. Her bodde det slekt av meg i hundre år, fra 1777 og fram til 1877.

Topnes er ei lita bygd på ei halvøy vendt mot sør i Nedstrand i Tysvær kommune. I vest ligger søre Tysvær med Kårstø, i sør er det panoramautsikt mot Stjernerøyene, Finnøy og Rennesøy. Bruk 2 på Topnes heter Øydelaupen, og dette navnet fikk garden fordi den lå øde i 20 år fra 1699-1720.

Så langt vi vet har bruket vært i drift i alle fall siden 1500-tallet, med unntak av de nevnte 20 år. Øydelaupen ligger et stykke opp i lia, med bruk 1 som nærmeste nabo mot sør og sjøen. Bruk 1 heter Voll, og Øydelaupen ble slått sammen med Voll i 1971. Enda står det hus på Øydelaupen. Dette blir brukt som fritidsbolig av etterkommere fra bruk 1. Nå er det Gunlaug og Rasmus Voll som eier bruk 1.

Øydelaupen skimtes i bakgrunnen. Foran br.1 Voll

Jørgen Jørgensen Øydelaupen
Den 1. november 1777 ble skøytet på Øydelaupen datert for en ny eier. Det var Jørgen Jørgensen Hjøllo fra Odda som fikk kjøpe eget bruk i Nedstrand. Jørgen var da 34 år og gifteklar med Berta Nilsdatter som var om lag fem år eldre enn Jørgen. Etter at garden lå øde, var alle husene på garden fjernet. Den nye eieren som overtok garden i 1719, bygde imidlertid nytt, så Berta og Jørgen kunne flytte inn i en bolig på som var ca. 60 år gammel.

Berta og Jørgen fikk til sammen sju barn, men bare tre vokste opp. To av disse var jenter, mens den tredje var en gutt. Heller ikke gutten fikk noe langt liv. Han overtok heimegarden etter foreldrene som 20-åring i 1801, men død allerede i 1805. Han var ugift.

Første barnet fikk de det året de ble gift i 1778, det var en gutt som var dødfødt. Neste barn var også en gutt, han fikk navnet Jørgen, men døde samme året som han ble født, 1779. Gutt nummer tre fikk også navnet Jørgen. Han ble født i 1781 og døde i 1805 som nevnt over, kun 24 år gammel.

I 1783 ble Berta født, mens søsteren Elsa ble født i 1787. Mer om disse under. Mellom jentene, i 1785, og i 1789, fikk Berta og Jørgen to gutter. Den første var dødfødt, den andre døde etter seks uker. Dermed måtte Berta og Jørgen følge fire barn til grava i løpet av 11 år. En ikke uvanlig situasjon, men likefullt tung å bære for foreldrene.

Gamle Jørgen Øydelaupen fra Hjøllo i Odda ble 61 år gammel. Han døde i 1804. Kona Berta ble imidlertid ei gammel dame. Hun døde 24. mai 1838 og det ble da opplyst at hun var 90 år gammel. Etter at mannen døde, var Berta folgekone hos barna som overtok garden.


Øydelaupen

To skifter
Da Jørgen Jørgensen døde i 1804 ble det som skikk var, foretatt et booppgjør. Han hadde da følgende dyr på garden: 1 stutekalv, 2 kyr, 4 kviger, 1 kvigekalv, 6 værer, 5 sauer, 5 geiter, 6 lam/kje og 1 sugge. Flere av dyra var notert med egne navn, blant annet var to av kyrne kalt «Dalrei» og «Brunsia», mens to geiter var kalt «Jensi» og Touma».

I 1817 var det nytt skifte, da etter Jørgens svigersønn Tore Larsen. Ved dette skiftet var det notert følgende buskap: 1 hoppe, 1 stut kalt «Sortsia», 2 kyr, 2 kviger, 6 sauer hvorav en het «Geistaa», 1 geit og 2 lam. Dette var noen færre dyr enn ved boet etter Jørgen.

I tillegg til dyra, var det også registrert både makrellgarn og kastenot i boet etter Tore. Det betyr nok at fiske var en viktig tilleggsnæring for småbøndene på Øydelaupen.

Etterkommere etter Berta og Jørgen Øydelaupen. Noen av søsknene 
Sandvik f.v. Lars Sandvik (min farfar), Tøri Hersdal og Jørgen Sandvik

Berta Jørgensdatter Øydelaupen
Berta og Jørgen sin sønn, Jørgen, overtok Øydlaupen etter foreldrene. Skøytet var datert 4. mars 1801. Han drev garden med foreldrene som folge-folk. Høsten 1804 døde far Jørgen, og skiftet etter han var datert 3. desember 1804. Men boet etter gamle Jørgen var ikke mer enn gjort opp, før sønnen Jørgen døde. Han døde like over nyttår i 1805 og ble begravet 20. januar.

Mor Berta drev antakelig garden videre sammen med de to døtrene sine. Men allerede 14. juli 1805 ble datteren Berta gift, og hun og mannen overtok garden. Dette nye skøytet var datert 28. mars 1807. Bertas mann het Tore Larsen Askvik, fra Askvik i Jelsa. Han ble født i 1775 og var dermed åtte år eldre enn kona. Berta og Tore fikk fire barn, Guri (f.1808), Jørgen (f.1811), Berta (f.1813) og Lars (f.1815). Men Tore døde allerede 23. desember 1816. Da satt Berta igjen med fire små på 1-8 år.

Halvannet år etter Tores død, giftet Berta seg på nytt med Tores yngre bror som bar samme fornavn som bror sin. Tore d.y. ble født i 1791 og var med andre ord åtte år yngre enn Berta. Med sin andre mann fikk også Berta fire barn. De het Eli (f.1819), Tore (f.1821 d.1821), Lars (f.1822) og Guri (f.1825)

Utsikt fra Øydelaupen og Voll en gråværsdag 2016

Det var Berta og Tore sen. sin sønn Jørgen, som overtok garden. Han kjøpte bruket i 1839 for 350 spesidaler og folge til mora og stefaren. En kort periode drev Jørgens halvsøster Eli og hennes mann Nils Tolleivsen garden, men de flyttet til Toftøysund litt lengre sør på Nedstrandhalvøya.

Jørgen ble gift med Katrine Olsdatter Indre Eiene fra Hjelmeland 19. juli 1843. De fikk fire barn, (Berta f.1843), Ola (f.1849), Sjur Tobias (f.1855 d.1857 ved drukning i en brønn) og Severine Tomine (f.1859). Katrine og Jørgen drev Øydelaupen til han døde 27. januar 1876. Fem år etter Jørgens død emigrerte Katrine, døtrene Berta og Severine Tomine og ei datter av Berta født utenom ekteskapet, til Amerika.

Sønnen Ole var da flyttet til Nord Norge. Under folketellingen i 1875 var han registrert som tilreisende fisker i Svolvær. I 1891 fikk han utflyttingsattest til Tana og ble dermed Finnmarking. I Tana fikk han arbeid som veiarbeider. Allerede året etter ankomst Tana fikk Ole lungebetennelse og døde av den. I kirkeboka for Tana 1892 er han registrert som bosatt i Tana, og at han døde som ugift 2. august 1892. Allerede 7. august ble han begravet.

Etter dette var mi slekt sin historie på Øydelaupen i Nedstrand over. Nye brukere overtok garden.

Elsa Jørgensdatter Søvik
Berta og Jørgen Øydelaupen si andre datter, Elsa, ble født i 1787. I 1806 ble hun gift med Nils Johannessen Søvik, fra Søvik ved Skjoldastraumen. Elsa og Nils eide halve bruk 1 på Søvik og bygslet den andre halvdelen av presten i Skjold. De drev garden fram til 1828, da sønnen Jørgen overtok bruket. Elsa og Nils fikk fem barn: Jørgen (f.1807), Johannes (1810-1811), Marta (f.1813 døde etter 9 dager), Johannes (1815-1828) og Anna Marta (f.1819). Elsa døde i 1825, mens Nils døde i 1835.

Som nevnt overtok Elsa og Nils Søvik sin sønn, Jørgen, garden i 1828. I 1838 fikk han kjøpe presten sin halvdel av garden, og var dermed selveier på hele bruk 1. Jørgen var gift to ganger. Først med Anna Ivarsdatter Ulvebene fra Vikebygd i 1828, deretter i 1832 med Inga Rasmusdatter Tveit i. Jørgen hadde sønnen Jørgen (f.1825) utenom ekteskapet, og datteren Anna (f.1833) med kona Inga. Jørgen døde i 1876, mens Inga levde til 1882.

Fire søsken Sandvik: F.v. Jørgen Sandvik, 
Tøri Hersdal, Tora Tungland og Anna Lea

Inga og Jørgen sin datter Anna ble gift med Lars Knutsen Kyrkjeteig. Anna og Lars overtok Søvik bruk 1 etter hennes foreldre. De fikk sju barn: Jørgen (1859-1859), Jørgen (1860-1861), Jørgen (f.1862), Knut (f.1864), Anna Marta (f.1866), Nils Olai 8f.1869), Inger (f.1871) og Laurits (f.1874). Anna og Lars drev Søvik fram til 1884. Da solgte de garden, og flyttet til husmannsplassen Sagatreet i Skjold. I 1899 fikk de kjøpe husmannsplassen og kalte den Birkeland, som også ble deres nye etternavn. Anna døde i 1903, mens Lars døde i 1913.
Anna og Lars sin sønn Jørgen, er min oldefar. Jørgen ble gift med Johanna Jonsdatter Sandvik, og de var bønder på Sandvik ved Kårstø i Tysvær. Jørgen døde i 1912. Da solgte Johanna Sandvikgarden (i 1915) og flyttet til Jørpeland. De hadde sju barn som vokste opp, og alle slo seg ned på Jørpeland: John (f.1886), Anna (f.1887), Tøri (f.1890), min farfar Lars (f.1892), Jørgen (f.1895), Olene (f.1897-1915), Erika (f.1900) og Tora (f.1902).


Kilder:
Hans Eyvind Næss: Tysvær gard og ætt 7
Nils Dybdahl-Holte: Tysvær gards og ættesoge 1-3
Nils Olav Østrem: Tysvær gard og ætt 4-5
Nils Olav Østrem: Skjold gard og ætt 1-2

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar